Home

Još jedno priopćenje Davora Petračića o obrani od poplava

Petračić o izgradnji sustava obrane od poplava

13.3.2018.

Priopćenje donosimo u cjelosti.

Da da li je procijenjena vrijednost investicije dovršenja sustave za obranu od poplava grada Karlovca od 670 milijuna kuna realna i što ona sadrži?

To naravno nije jedino pitanje, jer ima još cijele niske pitanja koja se vežu za procjenjivanje visine iznosa a najbitnije je pitanje što sve uključuje procijenjena investicija ?

Pošto još Hrvatske vode niti grad Karlovac nisu javno izašli pred javnost sa barem idejnim projektom koji bi dao djelomične odgovore na ova pitanja, mi iz Nezavisne liste Naš Karlovac, odlučili smo ići korak dalje  - postavili smo vlastitu koncepciju dovršetka obrane od poplava grada Karlovca  i ona uključuje

Izgradnju obostranog nasipa 7 km uzvodno Kupom i Dobrom što je moguće šire od vodotoka

Izgradnju HE Brodarci sa regulacijom ulaza u kanal Kupa-Kupa

Izgradnju brane u kanalu Kupa-Kupa radi usmjeravanja vode u retenciju Kupčina

Izgradnju nasipa kao ruba retencije Kupčina u dužini 4 kilometra

Izgradnju zapornice kao regulacije izlaza vode iz retencije Kupčina u kanal Kupa-Kupa

Da bi mogli odgovoriti na gornja pitanja, bilo je potrebno izračunati koliko košta izrada prosječnog dužnog metra nasipa sa otkupom zemlje:

Geometrija nasipa: - širina baze 10 m, visina 3 m, kruna nasipa širine 2 m, ugrađen glinovit materijal iz pozajmišta u blizini, površina poprečnog presjeka 18 m2, temeljenje na skinutom humusu.

KALKULACIJA IZRADE 1 dužnog metra NASIPA UZ KUPU I DOBRU:

Otkop u pozajmištu s utovarom :               18 m2 x 13 kn/m3= 234 kn

Prijevoz do gradilišta:                                      18m2 x 20 kn/m3= 360 kn

Iskop humusa sa guranjem:             10 m2 x 0,3m x 60kn/m3 = 180 kn

Ugradnja u slojevima 20 cm:                              85m x 7 kn/m2= 595 kn

Ugradnja humusa na pokose nasipa:                        12 m2 x 10= 120 kn

Otkup zemljišta u pojasu 15m                       15 m2 x 35 kn/m2= 525 kn

SVEUKUPNO IZGRADNJA 1m NASIPA SA OTKUPOM ZEMLJIŠTA: = 2.014 kn/m

 

KALKULACIJA IZRADE 1 dužnog metra NASIPA UZ RETENCIJU KUPČINA:

Otkop u pozajmištu sa utovarom :               18 m2 x 13 kn/m3= 234 kn

Prijevoz do gradilišta:                                      18m2 x 20 kn/m3= 360 kn

Iskop humusa sa guranjem:             10 m2 x 0,3m x 60kn/m3 = 180 kn

Ugradnja u slojevima 20 cm:                              85m x 7 kn/m2= 595 kn

Ugradnja humusa na pokose nasipa:                        12 m2 x 10= 120 kn

Otkup zemljišta u pojasu 15m                       15 m2 x 25 kn/m2= 375kn

SVEUKUPNO IZGRADNJA 1m NASIPA SA OTKUPOM ZEMLJIŠTA: = 1.864 kn/m

 

ZAKLJUČAK:

Dovršenje sustava obrane od poplave grada Karlovca nakon kojeg ne bi bilo potrebe graditi nasipe uz Koranu, Mrežnicu i nizvodno uz Kupu košta:

Nasip 7 km uz Kupu i Dobru                              28.000m x 2.014    =   56,4 mil.kn

Izgradnja HE Brodarci sa skretnicom (1,5mil€/MW)                      = 110,0 mil.kn

Brana u Kanalu Kupa-Kupa                                                                  =   70,0 mil.kn

Nasip retencije Kupčina u dužini 4 kilometra          4.000 x 1.864 =     7,5 mil.kn

Zapornica retencije Kupčina                                                                =     2,0 mil.kn

SVEUKUPNO:                                                                                          = 245.90 mil.kn

 

Izračunati trošak dovršetka sustave obrane od poplave grada Karlovca iznosi 245,90 mil.kn a ne 670 mil.kn, što znači da je trošak realno manji za 64 % troškova !!!

Takav naš pristup dovršenju sustava obrane od poplava grada Karlovca jeftiniji je od predloženog za 64%, štedi 424,1 mil. kuna u odnosu na predloženi i nisu potrebni nikakvi radovi na dodatnim nasipima uz Koranu i Mrežnicu u Karlovcu, kao niti uz Kupu nizvodno od Karlovca.

Jedino bi bilo korisno dovršiti prokop Korana Kupa sa vodnom stepenicom za visoke vode što bi dalo dodatnu sigurnost gradu Karlovcu od ekstremno velikih voda Korane ili Mrežnice.

Kome je stalo do neracionalnog gospodarenja nacionalnim resursima nije nam poznato, ali to napumpavanje cijene očito ima za posljedicu dodatno usporavanje dovršetka efikasnog sustava obrane od poplava grada Karlovca što nije u interesu građanima grada Karlovca, kao niti građanima RH koji su nastanjeni uz Kupu sve do Siska, jer dovršenjem inače izvorno genijalno zamišljenog sustava obrane od poplava čija je glavna građevina već izgrađena a čini ju kanal Kupa-Kupa dužine 22 km, zaštititi će se područje uz Kupu od Karlovca do Siska i uštedjeti vrijednost  štete od jedne veće poplave koja je 10 puta veća nego što će to biti uloženo u njegovu izgradnju.

Investicija u dovršenje sustava obrane od poplava predstavlja  ekvivalent visine jednog godišnjeg proračuna grada Karlovca čiji ulog bi se deseterostruko vratio kod prve poplave i to u 100% iznosu.

Prije svega, grad Karlovac bi se trajno zaštitio od 100 godišnje očekivane poplavne vode koja još uvijek nije prošla kroz  Karlovac, a on to i zaslužuje.

Ima li trenutno isplativije investicije za RH u ovom trenutku !!?

 

vijećnik

Davor Petračić

Nezavisna lista Naš Karlovac