Home

Otpad - ta nerješiva enigma ili prilika za razvoj

Priopćenje Nezavisne liste Davora Petračića "Naš Karlovac"

3.11.2017.

Priopćenje Nezavisne liste Davora Petračića "Naš Karlovac" donosimo u cjelosti.

Iako je Zakon o održivom gospodarenju otpadom donesen još 2013. godine, a Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom tek 2017. godine, naš, ali i drugi gradovi moraju u roku tri mjeseca od 01.studenog.2017 , dakle do 01. veljače uskladiti svoje poslovanje sa Uredbom i Zakonom.

To ukratko znači da komunalna poduzeća u roku tri mjeseca trebaju proći preobrazbu iz sakupljača, odvozitelja i odlagača  u nekog tko gospodari otpadom, što znači da trebaju osigurati uvijete za održivo i korisno gospodarenje otpadom.

Propisanom uredbom nije propisana tehnologija prikupljanja, razdvajanja i zbrinjavanja otpada, već je sve prepušteno lokalnim samoupravama. (Da su znali propisali bi.)

Jedino su propisana dva dvojbena načina naplate otpada i to ona po masi i ona po volumenu kante.

Prvi način obračuna po masi dvojben je zbog nedostatka tehničkih rješenja koja bi svakom građaninu izvagala količinu bačenog otpada i po tome mu ispostavljala račun.

Drugi način dvojben je zbog naplate po volumenu kante a ne po volumenu odveženog otpada koji je pak nemoguće utvrditi tehnologijom koja je trenutno dostupna. Kanta dakle može biti polu puna, polu prazna ili samo sa jednim opuškom na dnu, a vi ćete uvijek platiti kantu kao da je bila dupkom puna i to onoliko puta koliko ju odluči prazniti komunalno poduzeće.

U oba slučaja, moje pitanje je zašto ću ja kao stanar višestambene zgrade i za vrijeme skijanja morati plaćati otpad iako ga nisam niti stvarao niti bacao !!?

Komunalne tvrtke će vjerojatno pristupiti metodi naplate po volumenu kante jer im je tako najlakše, a komunalni redari će zavirivati u naše vrećice sa otpadom i kažnjavati nas ako u mješoviti otpad bacimo list papira, staru žlicu ili dječiju plastičnu igračku oglodanu još iz doba kada smo bili bebe.

Da, kazna za bacanje reciklabilnog otpada (metal, papir, plastika, tkanina, ručak i sl.) u mješoviti otpad biti će drakonska, od 3.000-10.000 kn.

Biti će obavezne tri kante i to ona za mješoviti otpad, reciklabilni i za biološki otpad.

Puno građana  koji su ekološki fetišisti truditi će se razdvajati otpad kao i do sada trošeći svoje vrijeme , ali za uzvrat neće biti pošteđeni visokih računa iz prostog razloga što ne postoji sustav koji prati i nagrađuje njihovo ekološko ponašanje, a i tko im je kriv što njihova zgrada ima veliku kantu.

Kako tome doskočiti ?!

Jednostavno, grad Karlovac treba hrabro razviti pametnu kantu koja će za svakog građanina registrirati količinu i vrstu bačenog otpada i za to mu ispostavljati račun, točno u skladu sa njegovim ponašanjem. Ono što odvoji ne košta ga ništa, a ono što ne odvoji plaća odvajanje i zbrinjavanje.

Grad Karlovac bi tako mogao odmah otvoriti stotinjak radnih mjesta, odvojenom otpadu dodatnim odvajanjem i obradom značajno dodavati tržišnu vrijednost i prodavati ga na EU tržištu, a postepenim uvođenjem razno raznih suvremenih i specijalističkih tehnologija s vremenom izrasti u grad sa primjernim gospodarenjem otpadom gdje se sav otpad pretvara u novi proizvod i novu vrijednost, a grad postane prvi grad u RH sa „Zero waste“ titulom, i zaboravi gdje se nalazi regionalno odlagalište Babina gora.

 

Nezavisna lista Davora Petračića „Naš Karlovac“